Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die Rosa Beroepscollege (onderdeel van Stichting ZAAM, Interconfessioneel Voortgezet Onderwijs) aan de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie op de site onvolledig c.q. onjuist is.
De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en aangepast; wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van Rosa Beroepscollege. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een electronisch (computer-)netwerk.

Rosa Beroepscollege sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is Rosa Beroepscollege niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.